Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

Informacje RODO

Obowiązek informacyjny dot. RODO

Wobec wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest centrum Integracji Społecznej w Bytowie. Adres: ul. Miła 26, 77-100 Bytów

2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum integracji Społecznej w Bytowie jest Pan Daniel Mierzyński. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania naszej instytucji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: danielmierzynski@bodo24.pl lub telefonicznie: 667 533 777.

3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

4.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

b)realizacji umów zawartych z Centrum Integracji Społecznej w Bytowie,

c)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Integracji Społecznej w Bytowie przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Centrum.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

Bytów, dnia 25 maja 2018 r.
Wyszukaj w serwisie