Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

Idea CIS

Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).

Zawiera ona m.in. zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje wykluczenie społeczne oraz określa warunki uczestnictwa w Centrum.

Wg ustawy, osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym to osoby, które z powodu swojej sytuacji życiowej nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Konsekwencją tego jest ograniczone uczestnictwo w podstawowych sferach życia: rodzinnego, społecznego i zawodowego. W szczególności ustawa dotyczy:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo w CIS trwa do 11 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach kierownik CIS może przedłużyć czas uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy). W tym czasie uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego podstawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Program określa zasady uczestnictwa w Centrum, obowiązki uczestnika oraz CIS, formy i zakres reintegracji zawodowej i społecznej, wreszcie osoby odpowiedzialne za realizację programu. Program może zostać rozwiązany na skutek uporczywego naruszania postanowień programu przez uczestnika, trwałego opuszczania zajęć przez uczestnika lub na wniosek uczestnika o odstąpieniu od programu.

Uczestnikowi Centrum przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie, środki ochrony indywidualnej, ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczenie integracyjne w wysokości:

 • 50 % zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu – „okresie próbnym”)
 • 100 % zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych miesiącach – „okresie właściwym”).

Najważniejszym zyskiem powstałym przez uczestnictwo jest możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego. Po zakończeniu uczestnictwa w CIS, powiatowy urząd pracy kieruje uczestnika do pracy u pracodawcy lub w CIS; uczestnik może też założyć własną działalność gospodarczą bądź spółdzielnię socjalną. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. W zamian otrzymuje ze środków funduszu pracy częściową refundację wynagrodzeń.

Wg ustawy Centrum Integracji Społecznej może utworzyć marszałek, wójt, burmistrz lub prezydent miasta bądź organizacje pozarządowe. W przypadku, gdy CIS tworzony jest przez władze gminne, projekt może być finansowany z:

 • dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy (w tym przeznaczonych na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych),
 • dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych,
 • dotacji od marszałka województwa na pierwsze wyposażenie oraz działalność w ciągu trzech pierwszych miesięcy lub dotacji w formie grantu konkursowego,
 • dotacji z europejskich funduszy przedakcesyjnych np. PHARE, oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • dochodów z prowadzonej przez CIS działalności: usługowej, wytwórczej, handlowej.

W przypadku, gdy CIS tworzony jest przez organizację pozarządową, projekt może być finansowany z:

 • zasobów instytucji tworzącej, pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł,
 • dotacji na pierwsze wyposażenie z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • dotacji na pierwsze wyposażenie z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • europejskich funduszy przedakcesyjnych (PHARE), Europejskiego Funduszu Społecznego.Wyszukaj w serwisie