Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

EFS

European Social Fund, czyli Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z czterech funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Fundusz został powołany do życia na mocy art. 123 traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w roku 1957. EFS działa od 1960 roku. Jest on podstawowym narzędziem Unii Europejskiej ukierunkowanym nie tylko na przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój zasobów ludzkich, ale i poprawę mobilności zawodowej mieszkańców Wspólnoty. Zgodnie z powyższym Fundusz wspiera w szczególności działania podejmowane w ramach realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz ogłaszanych corocznie Wytycznych w Sprawie Zatrudnienia (art. 1 Rozporządzenia EFS z 12.07.1999r.).

Cele i zasady działania EFS zostały ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/1999/WE). Obejmują one:

  1. Aktywną politykę rynku pracy. W tym obszarze wsparcie ma na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, a zwłaszcza zjawisku długotrwałego pozostawania bez pracy wśród mężczyzn, jak i kobiet. Aktywna polityka na rynku pracy ułatwia ponowną integrację długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy, a także wspiera integrację zawodową osób młodych oraz ludzi powracających na rynek pracy.
  2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego ma na celu przede wszystkim ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie ludzi narażonych na wykluczenie społeczne do momentu wejścia na rynek pracy. W tym obszarze istotne jest również utrzymanie zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Wsparcie jest przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie umieją odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów. Są to ludzie długotrwale korzystający w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej.
  3. Kształcenie ustawiczne pozwala na ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy poprzez podwyższenie i utrzymanie potencjału zawodowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.
  4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości. W tym obszarze nacisk kładziony jest na promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej. Ponadto wspiera się innowacyjność i potencjał adaptacyjny w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.
  5. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, możliwość rozwijania kariery zawodowej, ponadto zwiększenie dostępu kobiet do nowych miejsc pracy. W tym obszarze mieści się również pomoc w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działaniach zakładających zmniejszenie dysproporcji i dyskryminacji płciowej zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy.

W ramach EFS wspierane są również tzw. kwestie horyzontalne (wspólne dla całej Unii) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Rozwój lokalny ma przyczynić się do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawić jakość życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.

Problem równości szans jest ważnym elementem wszystkich realizowanych działań. W szczególności dotyczy promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Chodzi również o wyrównywanie szans edukacyjnych i możliwości na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza maksymalizację działań w obszarze podwyższania poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy jak również podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Zrównoważony rozwój jest to rozwój gospodarczy i społeczny z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Wyszukaj w serwisie