Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

Nabór na stanowisko Obsługa administracyjna projektu

2017-01-11


OGŁOSZENIE

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

w sprawie naboru na stanowisko pracownika samorządowego

Obsługa administracyjna projektu

„Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

                      

 

I. Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne) do przystąpienia do naboru:

a) Wykształcenie wyższe;

b) Posiadanie doświadczenia w minimum  jednym projekcie oraz znajomość zasad i procedur właściwych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym prawa krajowego;

c) Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

d) Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na pracę na stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 a) Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie, europeistyka, politologia, rachunkowość;

b) Doświadczenie w pracy w administracji publicznej/samorządowej;

c) Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,

umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu;

d) Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych;

e) Znajomość zasad rozliczania wynagrodzeń (prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne w zakresie umów cywilnoprawnych);

f) Znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;

g) Znajomość przepisów o samorządzie gminnym, zatrudnieniu socjalnym.

 

II. Przedmiot i zakres umowy:

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Obsługi administracyjnej projektu tj.:

a) Współrealizacja działań zgodnie ze szczegółowym harmonogramem projektu;

b) Współrealizacja rekrutacji uczestników, organizacji zajęć;

c) Prowadzenie dokumentacji projektu: zamówienia publiczne, korespondencja przychodząca i wychodząca, umowy i rejestr umów, listy obecności, sprawozdawczość merytoryczna;

d) Prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników projektu;

e) Wprowadzanie danych do systemu SL2014 i Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich;

f) Monitoring wskaźników projektu;

g) Techniczna obsługa partnerstwa w projekcie;

 

2. Przewidywane miesięczne zaangażowanie czasowe: 1 etat

 

3. Umowa o pracę zostanie zawarta na okres realizacji projektu tj. od stycznia 2017r.

 

III. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków formalnych udziału w naborze:

1. Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej;

2. List motywacyjny;

3. Dokument/y potwierdzający wykształcenie wyższe;

4. Dokument/y potwierdzający doświadczenie w pracy w administracji publicznej/ samorządowej;

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku.

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych    (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).                                                                                         

Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje kandydat. Dokumenty sporządzone przez kandydata, powinny być podpisane przez kandydata.

 

IV. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

1. Aplikacje, które wpłyną do siedziby Centrum Integracji Społecznej w Bytowie po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt V.2).

2. Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) zawarte w ogłoszeniu (pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

3. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na żądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Kierownik Centrum skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

4. Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

5. Z wybranym w toku konkursu Kandydatem, zostanie zawarta umowa o pracę.

6. Wynagrodzenie dla Obsługi administracyjnej projektu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

V. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem:

1. Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Bytowie ul. Miła 26a, 77-100 Bytów.

2. Termin: do dnia 18.01.2017 r., do godz. 09.00.

3. Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI. 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór  na stanowisko Obsługa administracyjna projektu „Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”.

4. Zatrudnienie nastąpi wyłącznie w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”.

 

 

Bytów, dnia 11.01.2017r.

 

 


Wyszukaj w serwisie