Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

Centrum Integracji Społecznej podejmie współpracę z doradcą zawodowym

2017-02-10


W związku z realizacją  projektu „Być albo nie być – reintegracja społeczno- zawodowa”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja, poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa,

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie podejmie współpracę z doradcą zawodowym

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „ Być albo nie być – reintegracja społeczno – zawodowa” 16 osób x 3 edycje, łącznie 48 osób, w zakresie:

  • Diagnozy indywidualne uczestników, 16 osób x 1godz. x 3 edycje - 48 godzin
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe, 16 osób x 3 godz. x 3 edycje- 144 godz.
  • Doradztwo zawodowe, 30 godz. x 2 grupy x 3 edycje- 180 godz.

 

Miejsce realizacji

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

ul Miła 26 A,    77-100 Bytów

 

Termin  realizacji zamówienia

 Czas realizacji projektu  01.02.2017-31.12.2018 r.

 

Kryteria jakościowe

Konkurencyjność ceny

Uprawnienia do prowadzenia w/w szkoleń

Wyboru oferty dokonamy w oparciu o wszystkie kryteria.

 

Osoba uprawniona do kontaktu

Pracownik biura projektu  Dorota Cecot

Tel. 59/822-26-16

E-mail cisbytow@o2.pl

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2017 godz. 15.00

osobiście  lub pocztą na adres:

Centrum Integracji Społecznej  w Bytowie

ul. Miła 26 a

77-100 Bytów

decyduje data wysłania,  z dopiskiem „OFERTA W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO”

lub e-mail cisbytow@o2.pl

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do  zawarcia umowy.Wyszukaj w serwisie