Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i administracji

2017-10-17


ZARZĄDZENIE NR   12/2017 

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie 

z dnia 17 października 2017 r. 

w sprawie naboru na stanowisko Podinspektora ds. kadr i administracji

w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie 

 

            Na podstawie art. 11, 13 i 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach

samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i administracji w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

§ 2. Wymagania i kwalifikacje jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych określone zostały w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1.  W celu przeprowadzenia czynności naboru ustala się komisję w składzie:

1) Lucyna Rakowicz– Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bytowie – przewodnicząca komisji,

2) Joanna Piekarska – Kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytowie – członek komisji, 

 3) Hanna Jagodzińska – Inspektor ds. kadr i szkolenia Urzędu Miejskiego w Bytowie – członek komisji. 

2. Komisja działa do czasu zatrudnienia kandydata na stanowisku bez względu na liczbę przeprowadzonych naborów.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik

do zarządzenia Nr 12 /2017

Kierownika CIS w Bytowie

     z dnia 17 października 2017 r.

 

Kierownik

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i administracji

w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie 

I. Nazwa i adres jednostki

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

ul. Miła 26a

77-100 Bytów

tel./faks 59 822 26-16

II. Warunki pracy


1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

3. Zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie,

4. Praca w zespole

III. Wymagania jakie powinien spełniać kandydat

a) niezbędne:

1.   Wykształcenie wyższe: administracja lub prawo lub zarządzanie zasobami ludzkimi lub

      ekonomia lub finanse i rachunkowość lub kadry i płace,

2.   Co najmniej roczny staż pracy w wykonywaniu czynności na stanowisku pracownika ds.

      kadr,

3.   Obywatelstwo polskie,

4.   Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

      publicznych,

5.   Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

      przestępstwa skarbowe,

6.   Nieposzlakowana opinia,

7.   Umiejętność komunikowania z interesantem,

8.   Komunikacja pisemna,

9.   Samodzielność,

10. Sumienność,

11. Sprawność, 

12. Biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE),

13. Znajomość przepisów w zakresie: Kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych, ordynacji

      podatkowej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym,

      ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

      pracy, Kodeksu postępowania  administracyjnego, przepisów o ochronie danych

      osobowych, Prawo Zamówień Publicznych,

14. Znajomość obsługi programu Płatnik, Kadry i Płace.

b) dodatkowe:

1. Kreatywność,

2. Umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, 

3. Umiejętność pracy w warunkach kryzysowych,

4. Umiejętność pracy w zespole.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1.   Prowadzenie spraw pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych

      w CIS.

2.   Prowadzenie ewidencji indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez

      Kierownika CIS.

3.   Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji oraz

      prowadzenie  spraw wynikających z instrukcji kancelaryjnej.

4.   Sprawowanie nadzoru i kontroli dyscypliny pracy oraz przestrzegania przepisów

      regulaminu pracy i kodeksu pracy.

5.   Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i zażaleń.

6.   Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminowości wykonywania badań

      okresowych   pracowników i prowadzenie stosownej ewidencji.

7.   Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem poleceń wyjazdów służbowych oraz

      legitymacji ubezpieczeniowych.

8.   Sporządzanie i naliczanie list płac pracowników, uczestników zajęć Centrum, kart

      wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy.

9.   Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami indywidualnymi i grupowymi

      pracowników Centrum.

10. Prowadzenie rejestrów wykorzystanych urlopów.

11. Kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków o emerytury i renty

      pracowników CIS.

12. Prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem, awansowaniem oraz karaniem  

      pracowników.

13. Administrowanie majątkiem Centrum, w tym przeprowadzanie spisów

      inwentaryzacyjnych oraz spisów z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Prowadzenie gospodarki środkami ruchomymi.

15. Prowadzenie spraw formalno-prawnych dotyczących obiektów i pomieszczeń związanych

      z działalnością CIS.

16. Prowadzenie składnicy akt.

17. Prowadzenie sekretariatu CIS.

18. Zaopatrzenie CIS w środki techniczno-biurowe i socjalne.

19. Zbieranie i realizacja zamówień dotyczących zapotrzebowania na zakup materiałów

      związanych z działalnością CIS.

20. Prowadzenie kasy CIS.

21. Prowadzenie kampanii marketingowej działalności wytwórczej i usługowej Centrum.

22. Przygotowywanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach 

      publicznych.

23. Prowadzenie spraw związanych z bhp i ochroną przeciwpożarową. 

V. Wymagane dokumenty

1.   List motywacyjny,

2.   Życiorys (CV),

3.   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

4.   Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy,zaświadczenia),

5.   Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

6.   Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

7.   Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i o posiadaniu pełnej zdolności do

      czynności prawnych,

8.   Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego

      lub umyślne przestępstwa skarbowe,

9.   Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na inspektora ds. kadr

      i  administracji,

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do

      celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

      (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o

pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) jest

obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień

niepełnosprawności.


Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje kandydat.

Dokumenty sporządzone przez kandydata, powinny być podpisane przez kandydata.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W październiku 2017 r. w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu

osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać ( liczy się data wpływu do Centrum)w

terminie do dnia 27 października 2017 r. do godz. 15.00 w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie ul.

Miła 26 a, 77-100  Bytów, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór kandydatów na

stanowisko Podinspektora ds. kadr i administracji w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie”.

2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną

    zostaną przeprowadzone w ciągu 5 dni roboczych od dnia otwarcia kopert z ofertami.

VIII. Inne informacje 

1. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu

    naboru i powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Informacje o przebiegu naboru i jego rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w BIP

    Urzędu Miejskiego w Bytowie i na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Bytowie.

3. Dodatkowych informacji udziela kierownik Centrum Integracji Społecznej pod numerem

    telefonu 59 822 26-16.


Wyszukaj w serwisie