Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

Nabór pracownika na stanowisko Obsługa administracyjna projektu ,,Być albo nie być - reintegracja społeczno-zawodowa

2017-11-20


OGŁOSZENIE

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

w sprawie naboru na stanowisko pracownika samorządowego

Obsługa administracyjna projektu

„Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

I. Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:

1. Wymagania niezbędne (formalne) do przystąpienia do naboru:

a) Wykształcenie wyższe;

b) Staż pracy 5 lat

c) Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełną zdolność do czynności prawnych oraz

    korzystania z pełni praw publicznych;

d) Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) Nieposzlakowana opinia,

f) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na pracę na stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 a) Znajomość zasad i procedur właściwych w zakresie realizacji projektów

     współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  

     Społecznego, w tym prawa krajowego;

b) Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych;

c) Znajomość zasad rozliczania wynagrodzeń (prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne w zakresie umów cywilnoprawnych);

d) Znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;

e) Znajomość przepisów o samorządzie gminnym, zatrudnieniu socjalnym;

f) Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,

     umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów,

     umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu.

 

II. Przedmiot i zakres umowy:

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Obsługi

    administracyjnej projektu tj.:

a) Współrealizacja działań zgodnie ze szczegółowym harmonogramem projektu;

b) Współrealizacja rekrutacji uczestników, organizacji zajęć;

c) Prowadzenie dokumentacji projektu: zamówienia publiczne, korespondencja przychodząca i wychodząca, umowy i rejestr umów, listy obecności, sprawozdawczość merytoryczna;

d) Prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników projektu;

e) Wprowadzanie danych do systemu SL2014 i Bazy Konkurencyjności Funduszy  

    Europejskich;

f) Monitoring wskaźników projektu;

g)Techniczna obsługa partnerstwa w projekcie;

2. Przewidywane miesięczne zaangażowanie czasowe: 1 etat

3. Umowa o pracę zostanie zawarta na okres od 01.12.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

III. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków formalnych udziału w naborze:

1.  Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej;

2. List motywacyjny;

3. Dokument/y potwierdzający wykształcenie wyższe;

4. Dokument/y potwierdzający staż pracy;

5. Oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii oraz oświadczenie o stanie  zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku.

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje kandydat. Dokumenty sporządzone przez kandydata, powinny być podpisane przez kandydata.

 

IV. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

1.  Aplikacje, które wpłyną do siedziby Centrum Integracji Społecznej w Bytowie po terminie nie będą rozpatrywane.

2.  Z Kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na żądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

3.  Informacje o wyniku naboru zamieszczone zostaną na  stronie internetowej Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

4. Z wybranym w toku naboru Kandydatem, zostanie zawarta umowa o pracę.

5. Wynagrodzenie dla Obsługi administracyjnej projektu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WP na  lata 2014-2020.


V. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte naborem:

1. Miejsce: Sekretariat Centrum Integracji Społecznej w Bytowie ul. Miła 26 , 77-100 Bytów.

2. Termin: do dnia 24.11.2017 r., do godz. 12.00.

3. Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt V. 1 i

    2,  w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór  na stanowisko Obsługa administracyjna

    projektu  „Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”.

 


Wyszukaj w serwisie